หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
ศาสนสถานในตำบลนาป่า
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลนาป่า
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
อำเภอเมือง จังหวัดเพรชบูรณ์
1
2
3
 
 
นายชำนาญ สีฆ้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว267  [ 28 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ ระบบการรักษา ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว263 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2563 ]
การตรวจสอบความซ้ำซ้อน รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2018 กศ. มท 0816.3/ว258 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563) สน.บถ. มท 0809.3/ว262  [ 28 ม.ค. 2563 ]
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว257  [ 28 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว249 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2563 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว0533  [ 27 ม.ค. 2563 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2  [ 27 ม.ค. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 27 ม.ค. 2563 ]
แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว247  [ 27 ม.ค. 2563 ]
การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว240  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กสธ. มท 0819.3/ว235  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาขยายเวลาการบันทึกแบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว226 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว208 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว225  [ 24 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจ้างจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบ้ติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 21-25 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว236 [รายชื่อ]  [ 24 ม.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 กค. มท 0803.4/ว222  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การเตรียมการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว0408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2563 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติม ปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว211  [ 23 ม.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/990-1064 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว218 [เอกสารแนบ]  [ 23 ม.ค. 2563 ]
 
พช0023.1/510-พช0023.1/ว70 ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Rural Development [ 28 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.5ว 74 การประกาศรายชื่อ เลขที่ประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด [ 28 ม.ค. 2563 ]     
พช0023.3/ว454 การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่เนื่องจากสาธารณภัย [ 24 ม.ค. 2563 ]     
พช0023.3/ว455 สำรวจรายชื่ออปท.ที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทน้ำ [ 24 ม.ค. 2563 ]     
พช0023.3/ว456 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติมปี2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 452 การจัดทำประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. รถราชการ [ 24 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 453 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.35/ว 471 การนำส่งเงินรายได้ อปท. มกราคม 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 470 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 474 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ [ 24 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 469 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการขัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 449 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562 ไปพลางก่อน การจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาส 2 [ 23 ม.ค. 2563 ]   
พช 0023.5/ว 450 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 2 [ 23 ม.ค. 2563 ]   
พช 0023.3/ว 69 ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 23 ม.ค. 2563 ]   
พช 0023.4/ว 67 ประกาสกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนตืใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2563 ]   
พช 0023.3/ว 429 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 [ 22 ม.ค. 2563 ]   
พช 0023.3/ว 431 มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว [ 22 ม.ค. 2563 ]   
พช 0023.3/ว 431 มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 [ 22 ม.ค. 2563 ]   
พช0023.4/ว58 การแต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2563 ]   
พช 0023.3/ว 60 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 21 ม.ค. 2563 ]   
 
ทต.พุเตย เปิดโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการทอผ้าไทยและมัดหมื่ เทศบา [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
ทต.พุเตย ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.พุเตย ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นาเกาะ กิจกรรรมโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลนาเกาะ [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นาเกาะ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.นาป่า การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นาป่า การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นาป่า การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นาเกาะ อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นางั่ว ประกาศเทศบาลตำบลนงั่ว เรืื่องการรับสมัครบุคคลเข้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือ [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หินฮาว [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองแจง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2563 คร้งที่ 1 [ 29 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.พุเตย ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพุเตย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.พุเตย ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมา [ 28 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 
   
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
   
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - [ 10 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
   
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 10 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
   
 
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีประกวด [ 27 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีประกวด [ 10 ม.ค. 2563 ]ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน จำนวน 2 สายทาง [ 9 ม.ค. 2563 ]

   
   
 
 

TRAVEL
สถานที่สำคัญ        
 

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

ลานชมดาว
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 ธ.ค. 2562
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาป่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  ด้านบริการชำระภาษี
  ด้านบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  ด้านระบบสาธารณุปโภคและสาธารณสุข
  ด้านคมนาคม
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-635-6834