หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
ศาสนสถานในตำบลนาป่า
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลนาป่า
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
อำเภอเมือง จังหวัดเพรชบูรณ์
1
2
3
 
 
นายชำนาญ สีฆ้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวสาร
   
 
   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
ข่าวสารภายนอก

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
ขอเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนปฏิบัติการการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 กศ. มท 0816.3/ว605  [ 27 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นสังกัดของสถานศึกษา พิจารณาดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) กศ. มท 0816.3/ว604  [ 27 ก.พ. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงาน ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.4/ว588  [ 27 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.พ. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว579  [ 27 ก.พ. 2563 ]
การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการรับเงิน ในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว586  [ 27 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3/ว585  [ 27 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 27 ก.พ. 2563 ]
การประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว570  [ 26 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว31  [ 26 ก.พ. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว569  [ 26 ก.พ. 2563 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0909.2/ว567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.พ. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการศึกษาอบรมโครงการอบรมสัมมนาปัญหาการการปฏิบัติงานของ อปท. การดำเนินงานด้านกฎหมาย และการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว548  [ 26 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 26 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจ้างจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบ้ติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 26-29 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว564 [รายชื่อ]  [ 26 ก.พ. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว557 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.พ. 2563 ]
โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว555  [ 25 ก.พ. 2563 ]
โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว550 [กำหนดการอบรม]  [ 25 ก.พ. 2563 ]
ขอซักซ้อมกำหนดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว547  [ 25 ก.พ. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว546  [ 25 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2149-2224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว544  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว505 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว21  [ 21 ก.พ. 2563 ]
 
พช 0023.3/ว 1088 การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 [ 27 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 147 ขอประสานงานดำเนินกิจกรรมคัดกรองโรคติดเชื่อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะ ของ อปท. ทั่วประเทศ [ 27 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 1099,1100 1-แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. [ 27 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 1099,1100 2-แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. [ 27 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 148 โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e -Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ส. 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 1098 สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 27 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 104 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 63 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023./ว 139 ขยายเวลารับสมัครโครงการชุนชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 1063 ขอข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์  [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 140 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พช.0023.3/ว 9066 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 1067 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 1068 การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 1071 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 1070 แนวทางกาควบคุมในภายการรับเงิน [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พช0023.1/ว144 สารรัฐมนตรีการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาศวันท้องถิ่นไทย [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 1080 แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.4/ว 138 ขอความอนุเคราะห์แจ้อปท. เข้าร่วมโครงการเผ้าระวังและยับยั้งการทุจริตในจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 25 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 1038 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 1046 การสำรวจความพร้อมของ ศพด.ในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิด ศพด. [ 25 ก.พ. 2563 ]     
 
ทต.ซับสมอทอด ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรื [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเปิดเผยราคากลางการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สามแยก ประกาศราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หม [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หม [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน ห [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการขุดลอกคลองแก่งหินปูน หมู่ที่2 ตำบ [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการขุดลอกสระลำจังหัน หมู่ที่ 1 ตำบลส [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน ห [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าพล โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านกล้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบส [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศ อบต.ซับไม้แดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดกา [ 28 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
 
   
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
   
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - [ 10 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
   
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 10 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
   
 
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีประกวด [ 27 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน จำนวน 2 สายทาง ด้วยวิธีประกวด [ 10 ม.ค. 2563 ]ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน จำนวน 2 สายทาง [ 9 ม.ค. 2563 ]

   
   
 
 

TRAVEL
สถานที่สำคัญ        
 

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

ลานชมดาว
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 ธ.ค. 2562
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAXsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาป่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  ด้านบริการชำระภาษี
  ด้านบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  ด้านระบบสาธารณุปโภคและสาธารณสุข
  ด้านคมนาคม
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-635-6834