ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล นาป่า
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 7 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256318,57629,84713,3507,102--------68,875
2562-----------389389
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   69,264
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี