ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
คู่มือบริการประชาชน

 คู่มืองานการบริการประชาชน

*****************************************************

ตลิ๊ก ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 ๑.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 ๒.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 ๓.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
 ๔.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ๕.การรับชำระภาษีป้าย
 ๖.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 ๗.การขอใช้น้ำประปา
 ๘.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 ๙.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 ๑๐_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ๑๑.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 ๑๒.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 ๑๓.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 ๑๔.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 ๑๕.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 ๑๖.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 ๑๗.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 ๑๘.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 ๑๙.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 ๒๐.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) 
 ๒๑.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
 ๒๒.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 ๒๔.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
 ๒๕.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 ๒๖.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 ๒๗.การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
 ๒๘.การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
 ๒๙.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.
 ๓๐.การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง.pdf
 ๓๑.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต).pdf
 ๓๒.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต).pdf
 ๓๓.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 ๓๔.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 ๓๕.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒
 ๓๖.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 ๓๗.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑
 ๓๘.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 ๓๙.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔
 ๔๐.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑
 ๔๑.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓
 ๔๒.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒
 ๔๓.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
 ๔๔.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
 ๔๕.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ

 
คู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศฯเรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558Copyright © 2012 All Rights Reserved.