ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศปูผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.1 และหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article

_000102.pdf

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน article
โครงารขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านนาเจริญ article
โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเฉลียงลับ - บ้านห้วยมะปราาง หมู่ที่ 3 บ้านเฉลียงลับ article
ก่อสร้างโรงกรองน้ำประปา อบต.นาป่า หมู่ที่ 16 บ้านเฉลียงลับใหม่ article
ประกวดราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย แบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร article
ก่อสร้างถังน้ำใสและระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยอีเหน article
ก่อสร้างปูผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากน้ำพัฒนา หมู่ที่ 17 เชื่อมบ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ article
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังน้ำใสและระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยอีเหน article
โครงการก่อสร้างถังน้ำใสและระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยอีเหน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ article
โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร แบบ VIP (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยว่า 2,900 ซีซี จำนวน 1 คัน article
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเฉลียงลับเชื่อมห้วยมะปราง หมู่ที่ 3 บ้านเฉลียงลับ article
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน article
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกซอยท่าประคำ หมู่ที่ 13 และซ่อมแซมถนน คสล.ลาดยางมะตอย (แอสฟัลท์ติก) สายบ้านตาหริเชื่อมบ้านเดือนฉาย หมู่ที่ 9 article
แบบใบแสดงปริมาณงานก่อสร้างถังกรองน้ำใส article
หนังสือสัญญา 3 ฝ่าย article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใสและระบบกรองน้ำผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 3 ตำบลนาป่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ article
โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.นาป่า หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า article
ปรับปรุงผิวถนนซอยหน้าวัดดาวเรืองซอยผู้ใหญ่เพ็ง หมู่ที่ 1 บ้านนาป่า article
ประกาศประมูลงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านบง-บ้านนา) หมู่ที่ 2 article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำผิวดิน หมู่ที่ 3 article
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนฯ article
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย article
ประกาศประมูลราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน article
โครงการปรับปรุงก่อสร้างขยายถนนดินลูกรังสายเลียบแม่น้ำป่าสัก (ทุ่งโพธิ์) หมู่ที่ 11 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นตาล-บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 14 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายกอด หมู่ที่ 17 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายถนัด หมู่ที่ 16 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดป่าสักเรไร หมู่ที่ 2 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ศพด.-สะพานใหญ่ หมู่ที่ 6 article
โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 article
โครงการปรับปรุงก่อสร้างขยายถนนดินลูกรังสายเลียบแม่น้ำป่าสัก (ทุ่งโพธิ์) หมู่ที่ 11 article
ประกาสประกวดราคาด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ article
โครงการสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย article
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ (โรงเรียนบ้านชอน)หมู่ที่ 4 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบง-บ้านห้วยมะปราง หมู่ที่ 2 article
โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านบง-บ้านนา) หมู่ที่ 2 article
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,17 article
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางคำปุ่นฯ ม.8,ซอยเลียบคลองกุ้ง ม.4,ซอยนายลิ่ง กระสาย ม.16 article
โครงการซ่อมแซมหินคลุกภายในพื้นที่ตำบลนาป่า หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16 article
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบง แบบ สถ.ศพด.1 หมู่ที่ 2 article
ประมูลงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (สายบ้านปากน้ำ-บ้านห้วยอีเหน) หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 10 article
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 16 ชุด article
แก้ไขรายละเอียดประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 16 ชุด article
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย article
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ตำบลนาป่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
โครงการขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ 12-11 article
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกฯหมู่ที่ 2 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบคลองกลางบ้านฯ หมู่ที่ 6 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบคลองป่าสัก หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๅ7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีทอง-สว่างใจ หมู่ที่ 15
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1,3,10,16 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 article
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนหน้าวัดดาวเรือง หมู่ที่ 1 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ส.อบต.บุญทำ หมู่ที่ 3 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 ตรงข้ามหน้าโรงเรียนพัชรฯ หมู่ที่ 2 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายอรุณ หมู่ที่ 14 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายขาว หมู่ที่ 5 article
โครงการก่อสร้างถถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาเกาะ หมู่ที่ 9 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นตาล หมู่ที่ 13 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ่าคาน หมู่ที่ 11 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางแสงตา-หลังวัดสามัคคีชัย หมู่ที่ 8 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุรองรับขยะมูลฝอย article
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรองรับขยะมูลฝอย article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังภายในตำบลนาป่า จำนวน 18 สาย
ประกาศผู้ชนะการประมูลงานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีทอง-สว่างใจ หมู่ที่ 15 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดป่าสักเรไร หมู่ที่ 2 article
โครงการปรับปรุงปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรัง ภายในตำบลนาป่า จำนวน 18 สาย article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายบุญเรือง หมู่ที่ 13 article
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายเลียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 11 ครั้งที่ 3 article
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนตำบลนาป่า หมู่ที่ 2 article
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายเลียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 11 article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนตำบลนาป่า หมู่ที่ 2 article
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน หมู่ที่ 17 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำราญราษฎร์เชื่อมซอยสว่างใจ หมู่ที่ 15 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีทองเชื่อมสำราญราษฎร์ หมู่ที่ 15 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายอรุณ หมู่ที่ 14 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางสำเภา หมู่ที่ 12 article
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรลูกรังสายเลียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 11 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรวมญาติพัฒนา หมู่ที่ 7 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านน้อย นาเวิน หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางตาล โทเพชร หมู่ที่ 5 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบคลองกลางบ้าน หมู่ที่ 3 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดป่าสักเรไร หมู่ที่ 2 article
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ article
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคันฝายกั้นน้ำ คสล. คลองโป่งหมัน หมู่ที่ 9 article
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 16 article
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10 article
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคันฝายกั้นน้ำ คสล. คลองกุ้ง หมู่ที่ 4 article
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังฯ หมู่ที่ 2,5,6,7 article
ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองแกฯ หมู่ที่ 4 article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใสและระบบกรองน้ำผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 3 ตำบลนาป่าแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.