ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ article

 

ประชาสัมพันธ์

 

เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

******************************************************
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.นาป่า

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2562 article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ article
ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๒ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการคืนกำไรชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2562 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยวิสามัญที่ ๑ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ article
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ฯ ที่งบประมาณสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 article
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 article
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ปีงบประมาณ 2562 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2561 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และโครงการคืนกำไรชำระภาษี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ปีงบประมาณ 2561 article
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เชิญร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฟส 2"
รายงานผลการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การประชาสัมพันธ์การรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) article
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2561
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2561
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2561
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าที่ ๕๙๙/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าที่ ๕๙๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าที่ ๕๘๘/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องแนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ article
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ตามโครงการคืนกำไรผู้เสียภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561 article
ขอเชิญศึกษาข้อกฎหมายและแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า (พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 2
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า (พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 1
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 article
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 article
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561 article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2561 article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2561 article
ประกาศ อบต.นาป่า คืนกำไรผู้ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศอบต.นาป่า ให้เจ้าของที่ดินยื่นเเบบภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.2)
ประกาศ อบต.นาป่า ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นเเบบเเสดงรายการเสียภาษี ประจำปี 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องการใช้เเผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 article
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามโครงการคืนกำไรผู้ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2560
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องเเผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประกาศ อบต.นาป่า เรื่องประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของอบต.นาป่า
ประกาศ อบต.นาป่า เรื่องรายงานผลการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาสามปี
ประกาศอบต.นาป่า เรื่องเเผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า (พ.ศ. 2559 – 2560)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษี และการคืนกำไรให้แก่ผู้ยื่นเสียภาษี
ประกาศ!!! โครงการคืนกำไรผู้ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ!!! ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี 2560
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องการใช้เเผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 - 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนชุมชนตำบลนาป่า
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี ๒๕๕๘
ด่วน!!! รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
อบต.นาป่าเเจ้ง โครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประกาศ ด่วน!!! องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ขอเชิญนักปั่นทุกท่านร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นรับลมหนาว พิชิตลานชมดาวตาดหมอก"
ประกาศ ด่วน !!! องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำเเหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
ด่วน!!!! ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำเเหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2559
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2559
ประกาศ ด่วน!!! องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การบริการส่วนตำบลนาป่า กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบูรณ์ เยี่ยม คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ต.นาป่า
ประชาคมเกษตรกรผู้ประสบภัย ตำบลนาป่า
อบต.ประดู่ยืน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ถึง อบต.นาป่า
อบจ.เพชรบูรณ์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ถึง อบต.นาป่า
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เมืองเพชรบูรณ์ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
ผู้เเทนสำนักงานเลขาธิการ คสช. เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านกกไทร
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E อบต.นาป่า) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันรณรงค์สาธิตการผลิตข้าวปลอดภัย ภายใต้โครงการผลิตข้าวปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ปี ๒๕๕๘
โครงการอบรมถ่ายทอดการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ได้จัดกิจกรรมแห่บั้งไฟประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ได้จัดกิจกรรม บวชสามเณรภาคฤดูร้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าได้จัดประชุมบูรณาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าได้จัดโครงการอบรมเรื่องประกันสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ได้จัดกิจกรรมอบรม...
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ได้จัดกิจกรรมโครงการดับไฟป่า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า แจ้งและกำหนดให้บุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 article
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 1 article
การจัดทำรายงานติดตามผลการควบคุมภายในระเบียบ ฯ ข้อ 6
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าสามปี (พ.ศ.2557-2559)
การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
อบต.ร่วมกิจกรรมงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประชาสัมพันธ์ !!! การแข่งขันกีฬาฟุตซอลนาป่าต้านยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหนา้ที่ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี ๒๕๕๖ article
อบต.นาป่าจัดกิจกรรมเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สืบสานบุญบั้งไฟ
อบต.นาป่าจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลนาป่า ประจำปี 2557
อบต.นาป่า จัด โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
อบต.นาป่า จัดพิธีมอบเสื้อกันหนาว แก่พี่น้องประชาชน ในตำบลนาป่า
อบต.นาป่า ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2
อบต.นาป่า ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1
อบต.นาป่า เข้าร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2556
อบต.นาป่า จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ที่ อบต.อ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าจัดการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2556
อบต.นาป่า จัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อบต.นาป่าได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
อบต.นาป่า จัดพิธีผูขวัญป่าที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
นาป่าบ้านดี ชีวีมีสุขCopyright © 2012 All Rights Reserved.