ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 article

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562

************************************

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาป่า จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 โดยมีนายชำนาญ สีฆ้อง นายก อบต.นาป่า เป็นประธานพิธีเปิดงาน ร่วมด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ ตำบลนาป่า

 

 
 

          
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า

โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลนาป่า ประจำปีงบประมาณ 2562 article
กิจกรรมมองรางวัล โครงการคืนกำไรผู้ชำระภาษี และค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ 2562 article
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ article
โครงการเสริมสร้างความรู้การป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562 article
โครางการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 article
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำโคกโนนอิฐ ประจำปี 2562 article
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2562 article
ประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยวิสามัญที่ ๒ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ article
โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ค่ายพุธบุตร คนดีศรีนาป่า “ร่วมกันทำดี อย่างมีปัญญา” ประจำปี 2562 article
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยวิสามัญที่ ๑ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ article
“โครงการถ่ายทอดความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ” article
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ 2562 article
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562
กิจกรรม BigCleaning Day ประจำปี 2562
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
โครงการป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2562
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่และโครงการ อบต.นาป่า พบประชาชน
โครงการมองโลกสดใส ใส่ใจสุขภาพดวงตา ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาป่า ประจำปี 2562
กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2562
โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “กิจกรรม ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2562
จัดงานปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาป่า 2562
ประชุมวางแผนการส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปีการผลิต 2561/2562 ของอ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับ ตำบลนาป่า
การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก ประจำปีการศึกษา 2561 “เอราวัณเกมส์ ครั้งที่ 6”
โครงการ “พัฒนาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ธรรมชาติอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดหมอก"
โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในตำบลนาป่า ประจำปี 2561
ประชุมประชาคมเกษตรกรตำบลนาป่าที่แจ้งขึ้นทะเบียนปลูกข้าว ประจำปีการผลิต 61/62
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561
การจัดเวทีประชุม “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” article
ตรวจสอบอาคารพร้อมห้องเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลนาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ article
ประชุมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ "โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูทำนา ของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับ " article
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าลงนาม MOU ร่วมมือกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ article
การแข่งขันพายเรือทวนน้ำหน้าวัดไตรภูมิ หนึ่งเดียวในโลก ในประเพณีอุ้มพระดำน้ำ พ.ศ. 2561 article
งานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตร D.A.R.E.ประเทศไทย ประจำปี 2561 article
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาป่า) ประจำปี 2561
มหกรรมสุขภาพดีวิถีชุมชนตำบลนาป่า ครั้งที่ 1
โครงการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชยแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 article
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประจำปี 2561 article
โครงการอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูสุขภาพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2561 article
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยกิจกรรมความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในตำบลนาป่า ฝึกปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ประจำปี 2561 article
โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาป่า “การทำนาแบบโยนกล้า” ปี 2561 article
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561 article
โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ค่ายพุธบุตร คนดีศรีนาป่า “ร่วมกันทำดี อย่างมีปัญญา” ประจำปี 2561 article
“โครงการสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมรวมพล Big Cleaning Day บ้านสะอาดปราศจากโรค”ประจำปี 2561
กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ปี 2561
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โครงการ “ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกเยาวชนและป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ประจำปี 2561”
งานพิธีเปิด “หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย”
งานกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 46 “เพชบุระเกมส์” ปี 2561 article
จัดงานวันสงกรานณ์ประจำปี 2561 article
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.