ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ก่อสร้างโรงกรองน้ำประปา อบต.นาป่า หมู่ที่ 16 บ้านเฉลียงลับใหม่ article

ประกาศโรงกรองน้ำประปา.pdf

ประมาณราคากลาง.pdf

ราคากลาง ปปช.pdf

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน article
โครงารขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 บ้านนาเจริญ article
โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเฉลียงลับ - บ้านห้วยมะปราาง หมู่ที่ 3 บ้านเฉลียงลับ article
ประกวดราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย แบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร article
ก่อสร้างถังน้ำใสและระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยอีเหน article
ก่อสร้างปูผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านปากน้ำพัฒนา หมู่ที่ 17 เชื่อมบ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ article
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังน้ำใสและระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยอีเหน article
โครงการก่อสร้างถังน้ำใสและระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 10 บ้านห้วยอีเหน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ article
โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร แบบ VIP (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยว่า 2,900 ซีซี จำนวน 1 คัน article
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านเฉลียงลับเชื่อมห้วยมะปราง หมู่ที่ 3 บ้านเฉลียงลับ article
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน article
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกซอยท่าประคำ หมู่ที่ 13 และซ่อมแซมถนน คสล.ลาดยางมะตอย (แอสฟัลท์ติก) สายบ้านตาหริเชื่อมบ้านเดือนฉาย หมู่ที่ 9 article
แบบใบแสดงปริมาณงานก่อสร้างถังกรองน้ำใส article
หนังสือสัญญา 3 ฝ่าย article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใสและระบบกรองน้ำผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 3 ตำบลนาป่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ article
โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.นาป่า หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า article
ปรับปรุงผิวถนนซอยหน้าวัดดาวเรืองซอยผู้ใหญ่เพ็ง หมู่ที่ 1 บ้านนาป่า article
ประกาศประมูลงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านบง-บ้านนา) หมู่ที่ 2 article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำผิวดิน หมู่ที่ 3 article
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนฯ article
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย article
ประกาศประมูลราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน article
โครงการปรับปรุงก่อสร้างขยายถนนดินลูกรังสายเลียบแม่น้ำป่าสัก (ทุ่งโพธิ์) หมู่ที่ 11 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นตาล-บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 14 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายกอด หมู่ที่ 17 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายถนัด หมู่ที่ 16 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดป่าสักเรไร หมู่ที่ 2 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ศพด.-สะพานใหญ่ หมู่ที่ 6 article
โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 article
โครงการปรับปรุงก่อสร้างขยายถนนดินลูกรังสายเลียบแม่น้ำป่าสัก (ทุ่งโพธิ์) หมู่ที่ 11 article
ประกาสประกวดราคาด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ article
โครงการสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย article
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ (โรงเรียนบ้านชอน)หมู่ที่ 4 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบง-บ้านห้วยมะปราง หมู่ที่ 2 article
โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านบง-บ้านนา) หมู่ที่ 2 article
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,17 article
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางคำปุ่นฯ ม.8,ซอยเลียบคลองกุ้ง ม.4,ซอยนายลิ่ง กระสาย ม.16 article
โครงการซ่อมแซมหินคลุกภายในพื้นที่ตำบลนาป่า หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16 article
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบง แบบ สถ.ศพด.1 หมู่ที่ 2 article
ประมูลงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (สายบ้านปากน้ำ-บ้านห้วยอีเหน) หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 10 article
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 16 ชุด article
แก้ไขรายละเอียดประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 16 ชุด article
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย article
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ตำบลนาป่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
โครงการขยายเขตบริการประปา หมู่ที่ 12-11 article
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกฯหมู่ที่ 2 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบคลองกลางบ้านฯ หมู่ที่ 6 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบคลองป่าสัก หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนบ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๅ7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีทอง-สว่างใจ หมู่ที่ 15
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1,3,10,16 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 article
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนหน้าวัดดาวเรือง หมู่ที่ 1 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ส.อบต.บุญทำ หมู่ที่ 3 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 ตรงข้ามหน้าโรงเรียนพัชรฯ หมู่ที่ 2 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายอรุณ หมู่ที่ 14 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายขาว หมู่ที่ 5 article
โครงการก่อสร้างถถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาเกาะ หมู่ที่ 9 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นตาล หมู่ที่ 13 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ่าคาน หมู่ที่ 11 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางแสงตา-หลังวัดสามัคคีชัย หมู่ที่ 8 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุรองรับขยะมูลฝอย article
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรองรับขยะมูลฝอย article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังภายในตำบลนาป่า จำนวน 18 สาย
ประกาศผู้ชนะการประมูลงานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีทอง-สว่างใจ หมู่ที่ 15 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดป่าสักเรไร หมู่ที่ 2 article
โครงการปรับปรุงปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรัง ภายในตำบลนาป่า จำนวน 18 สาย article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายบุญเรือง หมู่ที่ 13 article
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายเลียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 11 ครั้งที่ 3 article
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนตำบลนาป่า หมู่ที่ 2 article
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายเลียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 11 article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนตำบลนาป่า หมู่ที่ 2 article
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน หมู่ที่ 17 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำราญราษฎร์เชื่อมซอยสว่างใจ หมู่ที่ 15 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีทองเชื่อมสำราญราษฎร์ หมู่ที่ 15 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายอรุณ หมู่ที่ 14 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางสำเภา หมู่ที่ 12 article
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรลูกรังสายเลียบแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 11 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรวมญาติพัฒนา หมู่ที่ 7 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านน้อย นาเวิน หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางตาล โทเพชร หมู่ที่ 5 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบคลองกลางบ้าน หมู่ที่ 3 article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดป่าสักเรไร หมู่ที่ 2 article
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ article
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคันฝายกั้นน้ำ คสล. คลองโป่งหมัน หมู่ที่ 9 article
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 16 article
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10 article
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคันฝายกั้นน้ำ คสล. คลองกุ้ง หมู่ที่ 4 article
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังฯ หมู่ที่ 2,5,6,7 article
ประกาศสอบราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คลองแกฯ หมู่ที่ 4 article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใสและระบบกรองน้ำผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 3 ตำบลนาป่าแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.