ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

 เอกสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

แผนยุทธศาสตร์ อบต.นาป่า 2557-2561 01 ปก.doc
  02 คำนำ.doc
  03 สารบัญ.doc
  04 บทที่ 1.doc
  05 บทที่ 2.doc
  06 บทที่ 3.doc
  07 บทที่ 4.doc
  07 บทที่ 4_1.doc
  08 บทที่ 5.doc
  08 บทที่ 5_1.doc
  09 บทที่ 6.doc
  ประกาศใช้แผน 57-61.doc
  อนุมัติแผน 57-61.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนสามปี (พ.ศ.2559-2561)  01 ปก.doc
   02 คำนำ.doc
   03 สารบัญ.doc
   04 ส่วนที่ 1-2.doc
   05 ส่วนที่ 3.doc
   06 ส่วนที่ 4.doc
   07 ส่วนที่ 5_59-61.xls
   09 บัญชีโครงการประสานแผน 59-61.xls
   ภาคผนวก.doc
   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.doc
   อนุมัติแผน 59-61.doc

 

ข้อบัญญัติ ประจำปี 2559 ข้อบัญญํติ.PDF

 

แผนดำเนินงาน ประจำปี 2559 01 ปกแผนการดำเนินงาน 2559.doc
  02 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2559.doc
  03 คำนำแผนการดำเนินงาน 2559.doc
  04 สารบัญแผนการดำเนินงาน 2559.doc
  05 ส่วนที่ 1 แผนการดำเนินงาน 2559.doc
  แผนการดำเนินงาน.pdf

 

ประชุมสภาฯ ประจำปี 2559 รายงานประชุม 1 ส_ค_59.doc
  รายงานประชุม 5 ก_พ_59.doc
  รายงานประชุม 9 มิ_ย_59.doc
  รายงานประชุม 13 พ_ค_59.doc
  รายงานประชุม 15 ส_ค_59.doc
  รายงานประชุม 17 มี_ค 59.doc
  รายงานประชุม 20 ก_ย_59.doc
  รายงานประชุม 26 ส_ค_59.doc
  รายงานประชุม 27 พ_ค_59.doc
  รายงานประชุม 31 ต_ค_59.doc

 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ค่าวินิจฉัย/บทความ
งบแสดงฐานะการเงิน 2558 และ 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปแระมาณประจำปี 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปแระมาณประจำปี 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปแระมาณประจำปี 2558
การนำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 7
ดรรชนีสืบค้น
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตัวอย่างแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนการให้บริการ
แนะนำเจ้าหน้าที่
แผนที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ตั้งศูนย์ฯ
คู่มือการปฏิบัติงานCopyright © 2012 All Rights Reserved.